جایزه : لباس و دستبند باشگاههای فوتبال
هفته : هفته بیست و یکم
لیگ : لیگ برتر 1390-1391
ورودیه: رایگان